Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Đồng hồ giảm áp là gì

Ít khi nào người dùng lại dùng khí mà không cần van giảm áp. Vì thiết bị giảm áp bản chất là điều áp cho nhu cầu sử dụng thực tế. Vậy đồng hồ giảm áp là gì, là thiết bị như thế nào? Trong phần này, chúng ta cùng nhau làm rõ. Xem danh mục đồng hồ giảm áp chúng tôi cung cấp.

What is a pressure reducing meter

Rarely will users use gas without a pressure reducing meter. Because pressure relief meters are essentially pressurized for actual use needs. So what is a pressure reducing meter, what is the device like? In this section, we together clarify. See our list of pressure relief meters. Dùng đồng hồ điều áp đúng cách

Was ist ein Druckminderer? – Van điều áp

In seltenen Fällen verwenden Benutzer Gas ohne Druckminderer. Weil Druckentlastungsmesser im Wesentlichen für den tatsächlichen Gebrauch unter Druck stehen. Was ist ein Druckminderungsmesser, wie sieht das Gerät aus? In diesem Abschnitt klären wir gemeinsam. Siehe unsere Liste der Druckentlastungsmesser. Mua van điều áp ở đâu?

什么是减压表 – van giảm áp chai khí

用户很少使用没有减压表的气体。 因为泄压表实际上是为实际使用需要加压的。 那么什么是减压计,设备是什么样的呢? 在本节中,我们一起进行澄清。 请参阅我们的泄压表清单。Lắp van giảm áp chai khí như thế nào?

감압 미터 란? – Đồng hồ điều áp

사용자가 감압 계없이 가스를 사용하는 경우는 거의 없습니다. 압력 릴리프 미터는 기본적으로 실제 사용 요구에 맞게 가압되기 때문입니다. 그렇다면 감압 미터는 무엇이며 장치는 어떤가요? 이 섹션에서 우리는 함께 명확히합니다. 압력 릴리프 미터 목록을 참조하십시오. Tại sao phải lắp đồng hồ điều áp

Dưới đây là một số đồng hồ đoiều áp chúng tôi đang cung cấp

—————————————————————