Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Giới thiệu chung về ngành Khí công nghiệp

Là một ngành sản xuất kinh doanh trên thế giới, ở Việt nam cũng đã có từ lâu. Khí công nghiệp nói chung là một đầu vào cho sản xuất và đời sống. Khí công nghiệp chỉ ra rằng nếu không có nó, thì đời sống sản xuất không tồn tại. Ngày nay ngành khí ở Việt nam, gần tiệm cận thế giới phát triển. Bởi các hãng sản xuất khí danh tiếng, hàng trăm năm đã đặt văn phòng đại diện, nhà máy, chi nhánh ở Việt nam.

Là một ngành sản xuất quan trọng, đi song song cạnh ngành dầu. Nhà nước Việt nam cũng có một tập đoàn mạnh, là tập đoàn dầu khí.

General introduction to industrial gas industry – Ngành công nghiệp khí

As a production and business industry in the world, in Vietnam has also existed for a long time. Industrial gas is generally an input to production and life. Industrial gas indicates that without it, productive life would not exist. Today the gas industry in Vietnam, close to the developed world. Because of famous gas manufacturers, for hundreds of years, it has set up representative offices, factories and branches in Vietnam.

As an important manufacturing industry, parallel to the oil industry. The State of Vietnam also has a strong corporation, an oil and gas corporation.

Allgemeine Einführung in die Industriegasindustrie – Công nghệ khí ở việt nam

Als Produktions- und Wirtschaftsbranche der Welt gibt es in Vietnam auch schon lange. Industriegas ist im Allgemeinen ein Beitrag zur Produktion und zum Leben. Industriegas weist darauf hin, dass ohne es kein produktives Leben existieren würde. Heute ist die Gasindustrie in Vietnam nah an der entwickelten Welt. Aufgrund berühmter Gashersteller hat das Unternehmen seit Hunderten von Jahren Repräsentanzen, Fabriken und Niederlassungen in Vietnam eingerichtet.

Als wichtige Fertigungsindustrie parallel zur Ölindustrie. Der Staat Vietnam hat auch ein starkes Unternehmen, ein Öl- und Gasunternehmen.

工业气体行业概论 – công nghiệp khí hóa lỏng

作为世界上的生产和商业行业,越南也已经存在了很长时间。 工业气体通常是生产和生活的投入。 工业气体表明,没有它,生产寿命将不复存在。 如今,越南的天然气工业已接近发达国家。 由于有著名的天然气制造商,数百年来,它在越南设有代表处,工厂和分支机构。

作为重要的制造业,与石油工业并行。 越南国还有一家实力雄厚的公司,一家石油天然气公司。

Phân loại Quy mô sản xuất, cung ứng trong ngành khí công nghiệp

Bản chất từ khi hình thành địa cầu, thì khí đã tồn tại, tồn tại dạng tự nhiên trong không khí, trong đất, trong nước. Sau này nền công nghiệp nói chung phát triển, dẫn tới công nghiệp ngành khí phát triển theo. Khí công nghiệp vừa là ngành công nghiệp chính, vừa là phụ trợ cho đời sống sản xuất, đời sống con người.

Theo nhiều tài liệu chung, chúng tôi trình bày cách phân chia ngành khí công nghiệp theo tiêu chí khách hàng tiêu dùng:

  1. Nhà máy tách khí đặt tại các nhà máy tiêu thụ khí lớn như: Thép, kính, hóa chất
  2. Nhà máy tách khí riêng, hệ thống xe bồn lớn, cấp đến các bể lớn, bể chứa trong các nhà máy tiêu thụ khá lớn: Như các nhà máy cao su, luyện kim, bệnh viện lớn, các bồn bể lên tới hàng trăm m3.
  3. Các đơn vị tiêu thụ khí cỡ vừa: được lắp các téc (bulk, tank) lỏng dự trữ để tiêu thụ như bệnh viện, phòng khám, các khu dân cư. Các bồn téc chứa khoảng 1-vài chục m3
  4. Các đơn vị tiêu thụ ít hơn thường sử dụng bồn 175l – 300l, sử dụng nhóm chai khí (pallet: 4 chai, 6 chai), dàn góp, chai khí riêng lẻ

ABB ASIA Co. Ltd đơn vị cung cấp khí, dịch vụ kỹ thuật ngành khí

  • Chúng tôi cung cấp các loại khi công nghiệp, khí đặc biệt, khí hiếm, khí trộn
  • Cung cấp các loại thiết bị, phụ kiện trong ngành khí, như đồng hồ giảm áp, thiết bị nạp
  • Cung cấp các dịch vụ hút, nạp, khí SF6, khí N2 cho công nghiệp, thực phẩm, ngành điện

Sau đây chúng tôi giới thiệu một số sản phẩm khí mà chúng tôi đang phục vụ: