Hiển thị tất cả 3 kết quả

Giới thiệu về Phụ kiện ngành khí

Ngành khí công nghiệp khá rộng lớn, bản chất nó vừa là một ngành, nhưng nó cũng là một đầu vào trong chỗi sản xuất. Có một hệ sinh thái trong ngành khí công nghiệp rộng lớn như: sản xuất thiết bị, phân tích, chế tạo. Trong đó có một phân ngành nhỏ là sản xuất linh phụ kiện ngành khí, chế tạo để tạo thành một chuỗi liên hoàn.

Introduction to Gas Accessories – ngành công nghiệp phụ trợ ngành khí

The industrial gas industry is quite large. Essentially it is both an industry.  But it is also an input in production. There is a large ecosystem in the industrial gas industry such as equipment manufacturing, analysis, manufacturing. In which there is a small sub-sector is the production of gas industry components and accessories, manufacturing. That forms a chain.

气体配件简介 – sản xuất linh kiện ngành khí

工业气体行业规模很大,本质上既是一个行业. 又是生产的投入。 工业气体工业中有大型的生态系统,例如设备制造,分析,制造. 其中有一个小的子行业是天然气工业生产的零部件和配件,制造业形成了产业链。


Dưới đây là một số phụ kiện mà chúng tôi đã cung cấp