nạp khí CO2 cho máy laser

10.000.000đ

Giới thiệu về nạp CO2 cho máy laser

Bản chất nạp hỗn hợp  CO2 cho máy laser, hay dịch vụ nạp hỗn hợp khí CO2 cho máy laser hay nạp CO2 cho máy laser là một. Khí CO2 được sử dụng vô cùng rộng rãi, tuy nhiên một biến thể là hỗn hợp khí CO2 còn được áp dụng ngày càng nhiều cho ngành công nghệ cao. Đó là khắc, in laser trên gỗ, kim loại, thủy tinh.